صفحه اصلی

خدمات صنعتی ، قالب سازی : (برش ، کشش ، خم)

ماشین سازی : رولفرمینگ ، اندفرمینگ ( لانرکن ) ، خم کن ، هیدرولیک ابزارسازی